6 Ribarska Str.
Obzor 8250, Bulgaria
google maps

VIDEO
for reservations: +359 892 045404 | +359 899 187849 | +359 556 33003 | shef.obzortv@abv.bg
Dukov Family Hotel © 2019