„ВОКУДА“ ООД сключи Административен договор №BG16RFOP002-2.073-21860-C01 от 30.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Административен договор №BG16RFOP002-2.073-21860-C01 от 30.09.2020 г. е сключен на основание чл.37, ал.3 от ЗУСЕСИФ и чл.21, ал.6 и ал.7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13. Март 2020 г.

Наименование на проектното предложение: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“;

Цел на проектното предложение: „Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“

Общата стойност на безвъзмездната помощ по Административния договор №BG16RFOP002-2.073-21860-C01от 30.09.2020 г. е в размер на 10 000,00 лв.,
от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на изпълнение на проектното предложение: 30.09.2020 г.

Край на изпълнение на проектното предложение: 30.12.2020 г.

Dukov Hotel © 2015    | +359 556 33003 | +359 899 187849 | shef.obzortv@abv.bg